Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden LashFile.com

1. Begripsomschrijvingen

In deze Algemene Voorwaarden worden aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend:

DIENSTEN
alle door of namens LashFile op enige wijze ter beschikking gestelde/te stellen diensten.

KLANT
iedere natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon met wie LashFile een rechtsverhouding wil aangaan, aangaat of is aangegaan.

LEVERANCIER
iedere licentiegever, onderaannemer en/of andere leverancier van LashFile

OVEREENKOMST
iedere overeenkomst en/of andere rechtsverhouding tussen Partijen ter zake de levering van Diensten en aanverwante onderwerpen

OVERIGE DIENSTEN
alle door en/of namens LashFile aan Klant te leveren diensten van welke aard dan ook

PARTIJEN of PARTIJ
Klant en/of LashFile

SaaS DIENSTEN
alle door of namens LashFile via het internet aan Klant ter beschikking te stellen c.q. te leveren Software-as-a-Service (SaaS) diensten- en gerelateerde diensten;

LASHFILE
LashFile, een Vennootschap Onder Firma, kantoorhoudend in Schagen (Kamer van Koophandel onder nummer: 71761602), dan wel een andere rechtspersoon die enigerlei rechtsverhouding wil aangaan, aangaat en/of is aangegaan met Klant en deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard op die rechtsverhouding

VERGOEDING
de door Klant aan LashFile verschuldigde vergoeding(en) als tegenprestatie uit hoofde van de Overeenkomst c.q. zoals staat beschreven in deze Algemene Voorwaarden

WERKDAG
een kalenderdag van 09:00 uur tot 17:00 uur, behoudens de weekenden alsmede de in Nederland geldende, officieel erkende feestdagen

2. Algemene Voorwaarden, Totstandkoming en Duur Overeenkomst

2.1.De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten. Partijen verklaren en erkennen nadrukkelijk dat op die Overeenkomst geen andere algemene  inkoop-, leverings- of andere voorwaarden van toepassing zijn dan deze Algemene Voorwaarden. Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken met voorafgaande expliciete toestemming van LashFile en schriftelijke overeenstemming daarover tussen Partijen.

2.2. De Overeenkomst tussen Klant en LashFile komt tot stand door middel van het online aanmelden op de website van LashFile en de Klant een abonnements plan heeft gekozen en daarbij akkoord is geaan met onze algemene voorwaarden.

2.3. De Overeenkomst wordt voor een bepaalde tijd aangegaan en heeft afhankelijk van abonnement keuze een duur van type A: één (1) maand of type B: één (1) jaar te rekenen vanaf de leveringsdatum van de betreffende Diensten. Vervolgens wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één (1) maand , tenzij de Overeenkomst bij met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één (1) maand wordt opgezegd door een Partij.

3. Gratis Abonnement

3.1.LashFile verleent Klant de mogelijkheid tot het nemen van een gratis proefversie voorafgaand aan het aangaan van een Overeenkomst. Voor dit ‘Gratis’ abonnement is geen Vergoeding verschuldigd.  Dit ‘Gratis’ abonnement is bedoeld om kennis te maken met LashFile en is 3 maanden geldig.

3.2.Elk Gratis abonnement wordt verleend op een ‘as is’ basis, zonder enige garantie van welke aard dan ook en gelden als onvoorwaardelijk geaccepteerd op het moment van eerste levering door LashFile. Het gebruik door Klant van het Gratis abonnement en de (directe en indirecte) consequenties ter zake zijn voor rekening en risico van Klant. Klant vrijwaart LashFile voor aanspraken van derden in verband met de uitvoering van het Gratis abonnement.

4. Diensten

4.1 Na het tot stand komen van de Overeenkomst vangt LashFile aan met de levering van de Diensten. Met het tot stand komen van de Overeenkomst bevestigt Klant (i) de juistheid van de daarin vermelde gegevens alsmede (ii) zijn correcte nakoming van de Overeenkomst.

4.2 Diensten worden verleend op een ‘as is’ basis en gelden als onvoorwaardelijk geaccepteerd op het moment van eerste levering door LashFile. Het gebruik door Klant van de Diensten en de (directe en indirecte) consequenties ter zake zijn voor rekening en risico van Klant.

4.3 LashFile is na aankondiging daarvan gerechtigd de (toegang tot de) Diensten te wijzigen, vervangen, op te schorten c.q. te blokkeren, onder meer voor doch niet uitgezonderd tot geplande (onderhoud- en gerelateerde) ‘down-time’ van de SaaS Diensten. De verplichting tot betaling van de Vergoeding door Klant blijft onverkort van toepassing.

4.4 In geval van een storing van de SaaS Diensten kan Klant gedurende Werkdagen contact opnemen met de supportdesk van LashFile. Klant is geen vergoeding verschuldigd voor het gebruik van support, mits deze geschied op basis van ‘fair use’.

4.5 De Overige Diensten worden niet geleverd op, en gelden niet voor: (i) SaaS Diensten die op enigerlei wijze onklaar gemaakt zijn, of afgesloten zijn van internetverbindingen, (iii) of andere gevallen zoals in deze Algemene Voorwaarden beschreven, waaronder mede begrepen doch niet uitgezonderd tot (gebruiks)fouten, invloeden van buitenaf, molest, onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik van of namens Klant of van andere niet aan LashFile toe te rekenen oorzaken.

5. Vergoeding en Betaling

5.1 Klant is periodiek een Vergoeding verschuldigd volgens de daarvoor door LashFile vastgestelde en bekendgemaakte tarieven welke zijn uitgedrukt in Euro (EUR), tenzij anders is overeengekomen. Alle tarieven en Vergoedingen zijn exclusief belastingen (zoals B.T.W.) en overige ingevolge de wet verschuldigde heffingen, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

5.2 Facturen van LashFile zijn per direct opeisbaar en zullen behoudens schriftelijke afspraken tussen Partijen door middel van automatische incasso, overschrijven, creditcard of overige betalingsvoorwaarden, vooruit per begin van een periode integraal door Klant worden betaald. Betaling geschiedt zonder enige verrekening, korting en/of opschorting.

5.3 LashFile is gerechtigd de geldende Vergoedingen, tarieven en prijzen eenmaal per half jaar aan te passen. LashFile zal Klant hierover schriftelijk in informeren uiterlijk één (1) kalendermaand voorafgaand aan het moment van het ingaan van deze indexering.

5.4 Indien Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de termijn als bedoeld in artikel 5.2 betaalt, is – zonder dat enige nadere ingebrekestelling nodig is, en onverminderd overige rechten van LashFile – (i) Klant over dat verschuldigde bedrag een rente van minimaal anderhalf (1,5) procent per maand verschuldigd, of (indien hoger) de wettelijke handelsrente, en (ii) is LashFile (behoudens de overige haar toekomende rechten) gerechtigd tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.

6. Verplichtingen Klant

6.1Klant verplicht zich ervoor te zorgen dat de door hem aan LashFile verstrekte gegevens in alle opzichten correct zijn. Klant is gehouden LashFile onverwijld in kennis te stellen van wijzigingen van die gegevens. Klant verplicht zich steeds alle toegang tot SaaS Diensten, (hulp)middelen en informatie (waaronder technische en functionele documentatie en andere inlichtingen) welke LashFile voor de behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst logischerwijs nodig heeft (en/of welke anderszins nuttig kan zijn) op adequate tijdige wijze te verschaffen, zonder hiervoor kosten aan LashFile in rekening te brengen.

6.2 Klant is zelf verantwoordelijk voor de door LashFile verstrekte toegangsgegevens waaronder met name begrepen gebruikersnamen en wachtwoorden, het gebruik van de Diensten, de data en de content en het vertrouwelijk houden van de toegang daartoe en gebruik daarvan. Klant is gehouden de Diensten te gebruiken binnen de grenzen van het bepaalde in de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden als ook de toepasselijke wettelijke voorschriften.

6.3 Indien Klant niet (adequaat) of niet tijdig voldoet aan het bepaalde in artikel 6, dan heeft LashFile in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de betreffende Overeenkomst en heeft LashFile het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn op dat moment gebruikelijke prijzen en tarieven in rekening te brengen. Klant vrijwaart LashFile voor aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van enige Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Klant.

7. Verplichtingen LashFile

7.1 LashFile zal ten behoeve van de levering van Diensten gekwalificeerde personen beschikbaar stellen en zich ervoor inspannen de levering ervan naar beste weten en kunnen uit te voeren.

7.2 LashFile streeft naar een beschikbaarheid van de SaaS Diensten van vierentwintig (24) uur per dag gedurende zeven (7) dagen per week, doch LashFile garandeert niet dat de Diensten zonder onderbreking en/of fouten zullen werken. Onverlet de daadwerkelijke beschikbaarheid, blijft de verplichting tot betaling van de Vergoeding door Klant onverkort van toepassing, tenzij de niet-beschikbaarheid aantoonbaar verwijtbaar is aan LashFile en het niet om geplande (onderhoud- en gerelateerde) ‘down-time’ van de SaaS Diensten, dan wel overmacht situaties gaat.

7.3 Op Diensten van de Leverancier zijn de voorwaarden van die Leverancier van toepassing, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst. Klant aanvaardt de bedoelde voorwaarden van die Leveranciers, welke voorwaarden ter inzage liggen bij LashFile en op eerste verzoek van Klant wordt verstrekt door LashFile, behoudens voor zover die niet reeds zijn meegeleverd. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van die Leverancier in de verhouding tussen Klant en LashFile om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, met uitzondering van de twee vorige volzinnen.

7.4 LashFile is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van tekortkomingen van Leveranciers. Klant geeft LashFile hierdoor de bevoegdheid om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens Klant te aanvaarden.

7.5 Behoudens het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, zijn hierdoor alle uitdrukkelijke en/of stilzwijgende, al dan niet uit de wet voortvloeiende bedingen, garanties, voorwaarden en verplichtingen ter zake de nakoming door LashFile van haar verplichtingen uit enige Overeenkomst uitgesloten voor zover de wet zulks toestaat.

8. Geheimhouding en Persoonsgegevens

8.1 Iedere Partij behandelt alle informatie van vertrouwelijke aard die zij van de andere Partij verkrijgt, onder meer met betrekking tot commerciële, strategische, financiële, technische en/of andere gegevens, informatie en/of kennis verband houdende met die andere Partij, strikt vertrouwelijk en doet daarover geen mededelingen aan derden. Dergelijke informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een van Partijen als zodanig is aangeduid. Partijen zijn over en weer gehouden adequate (voorzorg)maatregelen te nemen teneinde dergelijke vertrouwelijke informatie geheim te houden.

8.2 Van het bepaalde in artikel 8.1 mag uitsluitend worden afgeweken indien (i) die informatie met de voorafgaande, schriftelijke toestemming van de andere Partij openbaar wordt gemaakt en/of (ii) die informatie ter voldoening van een daartoe strekkende uitspraak van een rechtelijke autoriteit openbaar moet worden gemaakt, in welk geval de Partij die tot openbaarmaking wordt gedwongen de andere Partij vooraf op de hoogte zal stellen en zodanige stappen zal ondernemen als de andere Partij in redelijkheid zal kunnen verlangen om de openbaarmaking zoveel mogelijk te beperken en de vertrouwelijkheid van die informatie zoveel mogelijk te beschermen.

8.3 De SaaS Diensten draaien op een full managed dedicated server van DODO Internet binnen de Europese Unie. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst is Klant verantwoordelijk voor de door Klant aan LashFile ter beschikking gestelde (persoons)gegevens, en voor het gebruik daarvan door LashFile binnen haar normale bedrijfsvoering. Voor zover er sprake is van persoonsgegevens van Klant, LashFile en/of derden zullen die gegevens binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften en de rechtmatige doelstellingen van respectievelijk LashFile en Klant op behoorlijke, zorgvuldige en veilige wijze worden verwerkt. Buiten de normale bedrijfsvoering van de ene Partij zal die ene Partij voor het overige generlei persoonsgegevens verwerken en/of aan derden verstrekken behoudens de voorafgaande en ondubbelzinnige toestemming van de andere Partij en/of voor zover de wet anderszins voorschrijft. Elke Partij draagt zorg voor haar eigen passende maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

8.4 In het geval van een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een aanzienlijke kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens zal LashFile, zich naar beste weten inspannen om Klant daarover zo spoedig mogelijk te infomeren. LashFile spant zich naar beste weten in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat aan Klant te melden.

9. Intellectuele Eigendomsrechten

9.1 Klant is en blijft rechthebbende op alle intellectuele eigendomsrechten en bevoegdheden ter zake alle data en informatie van Klant. LashFile respectievelijk haar Leveranciers zijn exclusief rechthebbenden op alle onderdelen van haar Diensten (en daaraan gerelateerde intellectuele eigendomsrechten), waaronder begrepen de technische informatie, codes, documentatie, functionaliteiten, en gerelateerde gegevens, informatie en kennis daarin. Klant verkrijgt op de Diensten uitsluitend niet-overdraagbare, niet-exclusieve en royalty-vrije gebruiksrecht voor bepaalde duur om de Diensten te gebruiken voor de normale werkzaamheden van Klant (hierna gezamenlijk te noemen: ‘Gebruiksrecht’). Klant verkrijgt daarop generlei andere (gebruik)rechten en/of andere bevoegdheden, tenzij expliciet anderszins is beschreven in deze Algemene Voorwaarden, enige Overeenkomst, en/of op ondubbelzinnige wijze schriftelijk door LashFile aan Klant bevestigd.

9.2 Voornoemd Gebruiksrecht omvat uitsluitend het recht de Diensten te laden en uit te voeren voor een bepaald aantal en soort gebruikers en gebruik waarvoor het Gebruiksrecht is verstrekt. Het is LashFile toegestaan technische maatregelen (zoals onder meer modules- en/of gebruikersleutels) te nemen ter bescherming van de Diensten en gerelateerde rechten c.a. voor Diensten welke LashFile niet heeft gegenereerd en/of ontwikkeld en derhalve van de Leverancier zijn, gelden de voorwaarden van voornoemde Leverancier.

9.3 Wat betreft Diensten welke LashFile zelf heeft gegenereerd en/of ontwikkeld en derhalve niet van de Leverancier zijn, vrijwaart LashFile Klant tegen aanspraken van derden ter zake die Diensten uitsluitend vanwege een (vermeend) inbreuk op een in Nederland geldend intellectueel eigendomsrecht, mits Klant (i) LashFile onverwijld schriftelijk zal informeren over het bestaan en de inhoud van de aanspraak, (ii) LashFile de benodigde en adequate medewerking zal verlenen, (iii) de behandeling van de betreffende zaak zal overlaten aan LashFile, en (iv) zo nodig adequate volmachten aan LashFile zal verlenen om zich, zo nodig in naam van Klant, tegen de aanspraak te verweren. De bovengenoemde vrijwaring vervalt (i) indien en voor zover de betreffende inbreuk verband heeft met enigerlei wijziging die door anderen dan LashFile in de Diensten zijn aangebracht en/of (ii) indien de betreffende inbreuk niet anderszins is toe te rekenen aan LashFile

9.4 In geval van voornoemde aanspraken van derden kan LashFile zo nodig de Diensten of enig deel daarvan vervangen of wijzigen, dan wel, indien zulk een vervanging of wijziging niet, in alle redelijkheid, deze aanspraken van derden afwendt en alleen in het uiterste geval, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, in welk geval LashFile de reeds door Klant betaalde Vergoeding(en) voor nog niet-verrichte Diensten op pro rata basis zal terugbetalen.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Behoudens opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van LashFile, is LashFile niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant lijdt door enig handelen en/of nalaten van LashFile, behoudens voor enige directe schade vanwege een toerekenbare tekortkoming van LashFile. De door LashFile verschuldigde schadevergoeding gerelateerd aan de Diensten zal nimmer meer bedragen dan de door LashFile aan Klant ter zake gefactureerde Vergoeding exclusief B.T.W. over de periode van zes (6) maanden direct voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. Onder directe schade zoals bedoeld in dit artikel wordt bedoeld schade, behoudens indirecte schade zoals (onder meer) gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade wegens beschadigde of verloren gegevens. Indien en voor zover enige schade wordt veroorzaakt doordat LashFile vanwege opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van LashFile in haar verantwoordelijkheden toerekenbaar tekortschiet, is LashFile hoogstens aansprakelijk tot een bedrag van EUR 10.000 (tien duizend Euro) per gebeurtenis waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

10.2 Enig recht van Klant op schadevergoeding ontstaat alleen indien Klant binnen dertig (30) dagen, of onverwijld nadat Klant het ontstaan daarvan redelijkerwijs kon ontdekken, schriftelijke mededeling heeft gedaan aan LashFile

10.3 LashFile is niet aansprakelijk voor gehele of gedeelte­lijke niet-nakoming van enige verplichting van en/of namens LashFile uit hoofde van de Overeenkomst, indien de betreffende niet-nakoming niet te wijten is aan (of het gevolg is van) haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling en/of in het verkeer geldende opvattingen (voorzien of onvoorzien) voor haar rekening komt en die LashFile ook anderszins niet kunnen worden toegerekend. Onder een dergelijke situatie wordt mede verstaan enige (al dan niet toerekenbare) tekortkoming van Leverancier(s) van LashFile.

11. Beëindiging

11.1 Iedere Partij is bevoegd de betreffende Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, bij aangetekend schrijven te beëindigen, indien (i) de andere Partij surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement is verklaard, of (ii) de andere Partij een rechtspersoon is en deze wordt ontbonden.

11.2 De betreffende Overeenkomst kan door LashFile met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling aan Klant en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, bij aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk worden beëindigd, indien Klant in gebreke blijft ter zake de (tijdige) nakoming van enige verplichting uit hoofde van die Overeenkomst (waaronder maar niet beperkt tot de voldoening van de door de Klant verschuldigde bedragen) en nadat veertien (14) dagen zijn verstreken na dagtekening van een schriftelijke ingebrekestelling aan Klant, een en ander onverminderd de overige aan LashFile toekomende rechten.

11.3 Indien Klant op het moment van enige ontbinding reeds enige Diensten van LashFile geleverd heeft gekregen, zullen die en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die LashFile vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen LashFile reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft geleverd, blijven verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar, onverminderd de overige aan LashFile toekomende rechten.

12. Slotbepalingen

12.1 LashFile behoudt zich het recht voor om haar rechten en verplichtingen uit enige Overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te besteden en/of over te dragen. Behoudens voor zover anderszins bepaald in de Overeenkomst, is Klant niet gerechtigd een Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te annuleren en/of ontbinden dan wel over te dragen.

12.2 Wijzigingen van of aanvullingen op de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Klant en LashFile worden overeengekomen, behoudens voor zover anderszins bepaald in de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden.

12.3 Op onderhavige Algemene Voorwaarden en Overeenkomsten en/of de uitvoering ervan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

12.4 Alle geschillen die uit de Algemene Voorwaarden en Overeenkomsten en/of de uitvoering ervan voortvloeien en/of daarmee verband houden, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter te Amsterdam.